Aqeeda

 
ANG PANINIWALA SA LAHAT NG ORIGINAL SA KASULATAN.
 
 
    Nilikha ng Allah (swt) ang tao ng ganap, upang ang tao ay magkaroon ng tamang landas na tatahakin, ang Allah ay nagpadala ng mga gabay o kapahayagan bilang patnubay sa tao. Ang ilan sa mga Kapahayagan ay hindi kilala o limot na. Subalit ang mga ito ay nakasaad sa Huling Aklat (Banal na Qur’an) na ipinahayag kay Propeta Muhammad (saw).
 
1. SUHOF o Kalatas - na ipinahayag kay Propeta Abraham
2. TAURAT o Torah o Mga Batas - ipinahayag kay Propeta Moses
3. ZABUR o Salmo (Mga Awit) - na ipinahayag kay Propeta David
4. INJIL o Ebanghelyo - na ipinahayag kay Propeta Eisa o Jesus
5. QUR’AN ang Huling Aklat - na ipinahayag kay Propeta Muhammad
 
Sa mga nabanggit na kapahayagan, tanging ang Banal na Qur’an na ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad (saw) bilang ganap at pamantayan nang pamumuhay ng tao, ang nananatili sa kanyang orihinal na anyo hanggang sa kasalukuyan at mananatili hanggang sa Araw ng Paghuhukom.
 
Ito ay binigyan katiyakan ng Allah (swt) sa Banal na Qur’an na Kanyang pangangalagaan laban sa anumang pagkasira.
 
“Kami ang nagpadala ng Mensaheng ito at katiyakang Aming pangangalagaan ito laban sa pagkasira.” (Holy Qur’an Surah Al-Hijr 15:9)
 
Maliban dito ang lahat ng mga naunang kapahayagan ay nagdanas ng mga pagbabago o kaya’y nangawala na.

 

KABILANG SA MGA PALATANDAAN NI ALLAH (SWT) AY ANG BAWA’T ISA AY MATITIKMAN ANG KAMATAYAN 

(ni: ahmad erandio)

 

Qur’an 21:35. Walang pag-aalinlangan, ang bawa’t isa ay matitikman ang kamatayan, na kahit na gaano pa kahaba ang kanyang naging buhay dito sa daigdig.

At ang pananatili rito sa daigdig ay pagsubok lamang sa pag-aatas o pagbabawal, at saka sa iba’t ibang situwasyon, mabuti man ito o masama, pagkatapos noon ang patutunguhan ay bukod-tanging sa Allâh () lamang para sa paghuhukom at pagbabayad.

KAPAGDUMATING NA ANG KANYANG KAMATAYAN

 

KABILANG SA MGA TANDA NI ALLAH (SWT) AY ANG MATINDING PAGKAYANIG NG KALUPAAN

(ni: ahmad erandio)

 

Quran 22:1. O kayong mga tao! Katakutan ninyo ang parusa ng Allâh () sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal!

Katiyakan, ang mangyayari sa Oras ng pagkagunaw ng daigdig ay isang matinding pagkayanig ng kalupaan na isang malagim na pangyayari at kagimbal-gimbal na pangingisay ng kalupaan, dahil mabibiyak ang mga duluhan nito at ito ay isang bagay na napakasidhi na hindi kayang abutin ng sinuman kung gaano ito katindi at hindi kayang abutin ng kaisipan ang pagiging totoo nito na pangyayari.

 

KABILANG SA MGA PALATANDAAN NI ALLAH AY ANG PAGKALIKHA NG KALANGITAN AT KALUPAAN AT ANG PAGKALIKHA NI ADAN AT EBA

(ni: ahmad erandio)

Quran 50:38. At katiyakan, nilikha Namin ang pitong kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan nito na iba’t ibang uri ng mga nilikha sa loob ng anim na araw, at hindi Kami kailanman napagod sa paglikha nito.

Quran 30:22. At kabilang sa palatandaan ng Kanyang kakayahan bilang Tagapaglikha: paglikha ng mga kalangitan at pag-aangat nito na walang haligi at paglikha ng kalupaan kasama ang lawak at haba nito.

 

Search Videos

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top