FIQH

ANG KAHALAGAHAN NG KAALAMAN

Ang Allah ay nagsabi sa banal na Qur’an:     [ يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين اوتو الكتاب درجات ]

{Itataas ng Allah yaong mga sumampalataya sa inyo at yaong mga pinagkalooban ng kaalaman sa matataas na mga antas}. Al-Mujadalah (58):11

 

At sinabi pa Niya:    وقل ربي زدني علما      َ]

{At sabihin mo (O Muhammad e):  Panginoon ko dagdagan Mo ako ng kaalaman}. Taha (20):114

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الي الجنة " رواه مسلم

Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang sinabi: “Ang Sugo ng Allah (e) ay nagsabi: [At sinuman ang tumahak sa isang landas nang naghahanap rito ng kaalaman, pagagaanin ng Allah sa kanya sa pamamagitan nito ang isang daan patungo sa Paraiso]”. Isinalaysay ni Muslim

 

 

ANG MGA PINAGKUKUNAN NG BATAS NG ISLAM

 

 1. Quran (ang banal na Aklat ng Allah).
 2. Sunnah (ang salawikain, gawain, katangian at kapahintulutan ni Propeta Muhammad e).
 3. Ijma (ang napagkaisahan ng mga mabubuting sinaunang ninuno).

Pumapasok din rito ang isa pang mapananaligang pinagkukunan ng batas sa Islam: ang Qiyas (paghahambing sa kahatulan ng dalawang bagay).

 

 

ANG MGA HALIGI NG ISLAM

 

Ang kahulugan ng Islam:

Ito ay ang pagsuko sa Allah (ang tunay na diyos, ang karapat-dapat sambahin lamang) at ang pagtalima sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.

 

Ang limang haligi ng Islam:

 1. Ang Shahadah (pagsasaksi at pagpapatunay na walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay Sugo ng Allah).
 2. Ang Salah (pagsasagawa ng pagdarasal).
 3. Ang Zakah (pamamahagi ng katungkulang kawanggawa).
 4. Ang Siyam (pag-aayuno sa buwan ng Ramadan).
 5. Ang Hajj (pagsasagawa ng Hajj sa sagradong Tahanan ng Allah, ang Ka`bah).

 

 

SALATOL KUSOOF

Salatol-Kusoof – Ito rin ay tinatawag na “Salatol-Khusoof”. Ito ang hindi karaniwang paglalaho ng liwanag ng isa sa dalawa – araw at buwan.

 

Ang araw at buwan ay ilan lamang sa mga nilikha ni Allah na kabilang sa Kanyang mga tanda. Hindi dapat sambahin o dakilain ang mga ito. Si Allah ay nagsabi:

 

(وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) سورة فصلت: 37

"At kabilang sa mga katibayan ni Allâh sa Kanyang nilikha at mga palatandaan ng Kanyang Kaisahan at ang ganap na Kanyang kapangyarihan ay ang pagkakaiba ng gabi at araw at ang pagpapalit-palitan nito, at gayundin ang pagkakaiba ng araw sa buwan at ang pagpapalit-palitan nito, at ang lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pangunguntrol. Huwag kayong magpatirapa sa araw at sa buwan – dahil ang dalawang ito ay pinangangasiwaan lamang at nilikha, bagkus ay magpatirapa kayo kay Allâh na lumikha ng mga ito, kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya na Bukod-Tangi na walang katambal."(1)

 

Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

(إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوّف الله بهما عباده). رواه البخاري ومسلم

“Katotohanan, ang araw at buwan ay dalawang tanda mula sa mga tanda ni Allah, hindi naglalaho ang mga ito nang dahil sa pagkamatay o pagkabuhay ng ninuman sa inyo, bagkus, ginagamit ni Allah ang mga ito upang takutin (magbalik-loob sa Kanya) ang Kanyang mga alipin.”(2)

 

 

____________________

(1) Surah Fussilat, Ayah 37

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 1048 at 1044), at Muslim (Hadeeth 911)

 

Ang Oras ng Pagsasagawa ng Salatol-Kusoof

Nagsisimula ang oras nito sa pagsisimula ng eklips (paglalaho ng liwanag ng araw o buwan) hanggang sa maglaho ito.(1)

 

Ang Pamamaraan ng Pagsasagawa ng Salatol-Kusoof

 • Ito ay binubuo ng dalawang rak’ah.
 1. Sa unang rak’ah, basahin nang malakas ang Surah Al-Fatihah, pagkatapos ay sundan nang mahabang surah mula sa Qur’an.
 2. Yumuko ng matagal, pagkatapos ay muling tumayo at bigkasin ang “Sami’ Allahu liman hamidah” at “Rabbana wa lakalhamd” (Hindi magpapatirapa).
 3. Basahin muli ang Surah Al-Fatihah nang malakas, pagkatapos ay sundan muli nang mahabang surah mula sa Qur’an.
 4. Yumuko nang matagal, pagkatapos ay muling tumayo mula sa pagkakayuko.
 5. Magpatirapa nang matagal nang dalawang beses.
 6. Muling tumayo mula sa pagpapatirapa at isagawa ang pangalawang rak’ah tulad ng unang rak’ah.
 7. Tashah-hud   Tasleem

 

SALATOL ISTISQAA

Salatol-Istisqa – Ito ang natatanging paraan ng paghiling kay Allah ng ulan sa panahon ng tagtuyot o matinding pangangailangan ng tubig. Katotohanan, walang nagpapainom at nagpapaulan sa mga nilikha maliban lamang kay Allah.

 

Ang pamamaraan ng pagsasagawa nito ay katulad ng pamamaraan ng pagsasagawa ng salatol-‘eid.(1) Mainam din namang humiling ng ulan kay Allah habang nakapatirapa sa salah at nakatayo sa minbar sa araw ng Jumu’ah. Ito ay isa sa mga pamamaraan ni Propeta Muhammad ﷺ sa paghiling niya ng ulan.(2) Sa paghiling ng ulan, dapat maging mapagkumbaba, matatakutin kay Allah, at puno ng pagsisisi ang puso mula sa mga kasalanan. Katotohanan! Ang pagkakaantala ng mga biyaya ni Allah ay sanhi ng mga kasalanan.(3) Kung kaya’t mas mainam na ang maging paksa ng imam sa kanyang khutbah ay hinggil sa tawbah (pagbabalik-loob kay Allah), pagpaparami ng sadaqah at pag-iwan sa mga gawaing ipinagbabawal ni Allah.

 

Mga Kanais-nais na Gawain sa Pagsasagawa ng Salatol-Istisqa

 1. Isang khutbah lamang pagkatapos ng dalawang rak’ah na salah.
 2. Pagpaparami ng panalangin sa paghiling kay Allah ng ulan, "اللهم أغثنا"[Allahumma aghithnaa (O Allah! paulanan Mo po kami.)].(4)
 3. Itaas ang mga kamay at bigkasin ang panalangin: "اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين" [Allahumma antallahu laa ilaha illa ant, antal-ghaniy wa nahnul-fuqara, anzil ‘alaynal-ghayth, waj’al ma anzalta lana quwwatan wa balaaghan ilaa heen.(5) (O Allah! Ikaw si Allah, walang diyos maliban lamang sa Iyo. Ikaw ang Pinakamayaman sa lahat at kami ang mga alipin Mong dukha. Ibuhos Mo sa amin ang ulan at gawin Mo itong lakas at tanda (kapakipakinabang) para sa amin sa bawat sandali.)].
 4. Pagpaparami ng Istighfar.(6)
 5. Pagpaparami ng pagsalawat kay Propeta Muhammad ﷺ.

____________________

(1) Inulat ni An-Nasai (Hadeeth 1521), at At-Tirmidhi (Hadeeth 558)

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 933), at Muslim (Hadeeth 897)

(3) Inulat ni At-Tirmidhi (Hadeeth 458), at Ibn Majah (Hadeeth 1277)

(4) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 1014), at Muslim (Hadeeth 897)

(5) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 1173), ayon kay Sheikh Al-Bani ang Hadeeth na ito ay hasan.

(6) Istighfar: Paghiling ng kapatawaran kay Allah

 1. Pagbaliktad sa balabal, ang sa kanan ay ilalagay sa kaliwang bahagi at ang kaliwa sa kanang bahagi. Ito ay pagpapakita ng pag-asa na babaliktarin o papalitan ni Allah ang sitwasyon tungo sa mabuting kalagayan.
 2. Paglabas ng lahat ng Muslim mula sa kani-kanilang tahanan, kabilang ang mga bata at kababaihan, tungo sa salatol-istisqa.
 3. Maging mapagkumbaba, matatakutin kay Allah, at puno ng pagsisisi mula sa mga kasalanan habang patungo sa salah.
 4. Manatili sa kinaroroonan hanggang mabasa sa unang buhos ng ulan at bigkasin ang "اللهم صيِّباً نافعاً", [Allahumma sayyiban naafi’an (O Allah! Gawin Mo po ang buhos ng ulan na ito na kapakipakinabang sa amin.)]. "مطرنا بفضل الله ورحمته", [Mutirnaa bifadhlillahi wa rahmatih (Bumuhos sa atin ang ulan sa kabutihang-loob at habag ni Allah)].

 

SALATOL EIDAYN 

Salatol-‘Eidayn – Ito ang pagsasagawa ng dalawang rak’ah na salah na sinusundan ng khutbah(3) sa mga araw ng piyesta sa Islam: ang ‘Eidul-Fitr(4) at ‘Eidul-Adh-ha(5). (“Salatol-‘Eid” ang bansag kapag isa o alinman sa mga ito ang tinutukoy.)

 

Ang dalawang ‘Eid (Piyesta) na ito ay fardhu kifayah(6). Ito ay taunang isinasagawa ng Propeta ﷺ kasama ng kanyang mga sahabah (kalugdan nawa sila ni Allah). Ipinag-utos din ng Propeta ﷺ ang mga ito sa mga kababaihan bilang tanda ng kahalagahan ng mga araw na ito.

 

Mga Kondisyon ng Pagsasagawa ng Salatol-‘Eid

 1. Ang agpasok ng tamang oras nito.
 2. Sapat na bilang ng mga magsasagawa nito.
 3. Ang mga magsasagawa nito ay dapat mga nakatira sa lugar (hindi mga manlalakbay).

 

Ang Lugar na Pagdadausan ng Salatol-‘Eid

Kanais-nais at mas mainam ang pagdiriwang ng salatol-‘eid sa isang malawak at malinis na lugar sa labas ng masjid(7). Isa sa mga layunin nito ay upang makita ng madla ang pagdiriwang na ito. Subalit maaari itong isagawa sa loob ng isang malaking masjid higit lalo kapag mayroong ulan o malakas na hangin.

 

Ang Oras ng Pagsasagawa ng Salatol-‘Eid

Katulad ng pagsisimula ng oras ng salatodh-dhuha, ang oras ng salatol-‘eid ay nagsisimula sa pagtaas ng araw pagkatapos sumikat na ang sukat ay tulad ng isang dipa ng sibat. Ang sunnah sa pagsasagawa ng salah sa ‘Eidul-Adh-ha ay sa unang pagpasok ng oras nito, sapagkat ang mga tao ay magiging abala sa pagkatay ng kani-kanilang alay na hayop. Samantalang ang sunnah sa pagsasagawa ng salah sa ‘Eidul-Fitr ay ang pag-aantala nito upang magkaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng zakatol-fitr ang sinumang hindi pa nakapagbibigay nito.

 

____________________

(1) Tingnan sa pahina 27.

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 937) at Muslim (Hadeeth 881 at 882)

(3) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 963), at Muslim (Hadeeth 888)

(4) ‘Eidul Fitr: Ito ay isinasagawa pagkatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan.

(5) ‘Eidul Adh-ha: Ito ay isinasagawa sa ika-sampung araw ng Hajj.

(6) Fardhu kifayah: Obligado lamang sa iilan. Hindi magiging obligado sa iba kung mayroong nagsasagawa nito. Ngunit kapag walang nagsagawa nito, magiging makasalanan ang lahat ng Muslim sa lugar na iyon.

(7) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 956), at Muslim (Hadeeth 889)

Mga Kanais-nais na Gawain sa Pagsasagawa ng Salatol-‘Eid

 1. Ang pagsasagawa nito sa isang malawak at malinis na lugar sa labas ng masjid.
 2. Ang pagsasagawa ng salah sa ‘Eidul-Adh-ha nang maaga, at ang pag-aantala sa pagsasagawa ng salah sa ‘Eidul-Fitr.
 3. Ang pagkain ng datiles bago lumabas sa bahay tungo sa salah sa ‘Edul-Fitr. Samantalang sa ‘Eidul-Adh-ha, ang sunnah ay unahin ang salah bago kumain.
 4. Ang pagiging maagap sa pagtungo sa lugar na pagdadausan ng salatol-‘eid.
 5. Ang paglilinis ng katawan, pagsusuot ng pinakamainam na damit, at pagpapabango. Subalit ipinagbabawal sa mga kababaihan ang pagpapabango at pagsusuot ng anumang kasuotan na maaaring magdulot ng fitnah (tukso) sa mga kalalakihan.
 6. Ang pangkalahatang paksa ng khutbah.
 7. Ang pagpaparami ng mga pag-aalaala at pagpupuri kay Allah. Sunnah para sa mga kalalakihan ang malakas na boses sa pagtakbeer.
 8. Ang pagtahak sa ibang daanan sa pag-uwi sa bahay. Ito ang pamamaraan ni Propeta Muhammad ﷺ pagkatapos ng salatol-‘eid pabalik sa kanyang tahanan. Ayon sa mga pantas sa Islam, isa sa mga kadahilanan nito ay upang maging saksi ang dalawang daanang ito para sa kanya.

 

Ang Pamamaraan ng Pagsasagawa ng Salatol-‘Eid

 1. Humarap sa Qiblah at mag-intensyon.
 2. Bigkasin ang takbeeratul-ihram: “Allahu Akbar” habang itinataas ang mga kamay sa magkabilang balikat o higit pa na ang mga palad ay nakaharap sa Qiblah.
 3. Ilagay ang mga kamay sa dibdib na ang kanang kamay ay nasa ibabaw ng kaliwang kamay.
 4. Bigkasin ang pambungad na Du’a: “Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuka wa ta’ala jadduka wa laa ilaaha ghayruk”.
 5. Muling bigkasin ang takbeer “Allahu Akbar” habang itinataas ang mga kamay sa magkabilang balikat o higit pa na ang mga palad ay nakaharap sa Qiblah nang pito o anim na beses.(1)
 6. Bigkasin ang pagpapakupkop kay Allah mula sa isinumpang si Satanas: “A’oodhobillahi minash-shaytaanir Rajeem”.
 7. Basahin ang Surah Al-Fatihah nang malakas.
 8. Basahin ang Surah Al-A’laa pagkatapos ng Surah Al-Fatihah sa unang rak’ah, at Surah Al-Ghashiyah sa pangalawang rak’ah.
 9. Sa pangalawang rak’ah, bigkasin ang takbeer “Allahu Akbar” habang itinataas ang mga kamay sa magkabilang balikat o higit pa na ang mga palad ay nakaharap sa Qiblah nang limang beses.(2)
 10. Isagawa ang pangalawang rak’ah hanggang matapos ito sa pamamagitan ng tasleem.
 11. Magbigay ng khutbah pagkatapos ng dalawang rak’ah na salah na katulad ng pamamaraan ng pagbibigay ng khutbah sa araw ng Jumu’ah.(3)

____________________

(1) (2) Sunnah sa bawat takbeer ang taimtim na pagbigkas ng "Allahu Akbaru kabeera, walhamdulillahi katheera, wa subhanallahi bukratan wa aseela, wa sallallahu 'alaa Muhammad wa 'alaa aalihi wa sallama tasleeman katheera."

(3) Al-Mughni (2/232-233)

Puna hinggil sa Paksang tinalakay:

 

 • Kapag ang salatol-‘eid ay tumama sa araw ng jumu’ah, ang mga nakapagsagawa ng salatol-‘eid ay magsasagawa ng salatodh-dhur sa oras nito, subalit mas mainam na sila ay dumalo sa salatol-jumu’ah kung kanilang nanaisin. Ang salatol-jumu’ah ay obligado sa mga hindi nakapagsagawa ng salatol-‘eid kapag umabot ang kanilang bilang sa jama’ah.

 

Ang Pag-iimam(7) sa Salah

Ang Imam ang siyang namumuno sa pagsasagawa ng salah. Siya ay titindig sa unahan ng mga ma’-moom. Ang pinakamainam na saff (linya) ng mga kalalakihan ay ang unang saff(8). Kung ang bilang ng ma’-moom ay dalawa, maaaring pumagitna sa kanilang dalawa ang imam (isa sa kanan at isa sa kanyang kaliwa)(9) subalit mas mainam na silang dalawa ay nasa likuran ng imam(10). Ngnuit kung nag-iisa lamang ang ma’-moom, siya ay titindig sa gawing kanan ng imam(11). Ang mga kababaihan ay sa likuran ng mga kalalakihan(12) bilang respeto at pangangalaga sa kanila. Ang pinakamainam na saff para sa mga kababaihan ay ang nasa pinakahuling linya. Mas mainam na ang titindig sa likuran ng imam (pinakamalalapit sa imam) sa pagsasagawa ng salah ay ang mga may kaalaman sa Qur’an, sunnah at fiqh. Sapagkat sila ang magtutuwid sa posibleng pagkakamali ng imam(13).

____________________

(1) Kitabul Fiqh Al-Muyassar fi dhaw-il kitabi was-sunnah, pahina 77-78

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 713), at Muslim (Hadeeth 418)

(3) Inulat ni Muslim (Hadeeth 560)

(4) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 551) tingnan din sa Al-Irwa 2/336-337

(5) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 632), at Muslim (Hadeeth 697)

(6) Inulat ni Muslim (Hadeeth 465)

(7) Pag-iimam: Pamumuno sa salah

(8) Inulat ni Muslim (Hadeeth 437 at 440)

(9) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 613), tingnan din sa Irwaul-Ghaleel (2/319)

(10) Inulat ni Muslim (Hadeeth 3010)

(11) Inulat ni Muslim (Hadeeth 3010)

(12) Inulat ni Muslim (Hadeeth 658)

(13) Inulat ni Muslim (Hadeeth 432)

          Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا). رواه البخاري ومسلم

 “Itinalaga ang Imam upang siya ay sundin, kung kaya’t kapag siya ay nag-takbeer, kayo rin ay magsi-takbeer; at kapag siya ay yumuko kayo rin ay magsiyuko. Kapag siya ay nagsabi: “Sami’ Allahu liman hamidah”, sabihin ninyo ang: “Rabbana wa lakalhamd”, at kapag siya ay nagpatirapa kayo rin ay magsipagpatirapa.”(1)

 

Ang Karapat-dapat sa Imamah (Pag-iimam)

 1. Nakakaalam sa Qur’an.(2)
 2. Nakakaalam sa Sunnah ng Propeta ﷺ.
 3. Nauna sa pagsasagawa ng Hijrah.(3)
 4. Nauna sa pagyakap sa Islam.
 5. Nakatatanda sa edad.

 

          Subalit kung sila ay magkakatulad ng kaalaman sa Qur’an, suriin kung sino sa kanila ang pinakamaalam sa sunnah ng Propeta ﷺ. Kung sila ay magkakatulad din ng kaalaman sa sunnah, suriin kung sino sa kanila ang pinaka-una sa pagsasagawa ng hijrah. Kung sila ay magkakatulad din sa pagsasagawa ng hijrah, suriin kung sino sa kanila ang pinaka-una sa pagyakap sa Islam. Kung sila ay magkakatulad din sa pagyakap sa Islam, suriin kung sino sa kanila ang pinakamatanda sa edad.

 

Mga Ipinagbabawal sa Pag-iimam

 1. Ang pag-iimam ng kababaihan sa kalalakihan.(4)
 2. Ang pag-iimam ng muhdith.(5)
 3. Ang sinumang hindi marunong magbasa ng surah Al-Fatihah; sa kanyang pagbabasa ay nagbabago ang kahulugan ng talata mula sa Qur'an.
 4. Ang Fasiq(6) at Mubtadi’.(7)
 5. Ang sinumang walang kakayahan sa pagyuko, pagpapatirapa, pagtayo at pag-upo.

 

Mga Hindi Kanais-nais sa Pag-iimam

 1. Ang madalas na pagkakamali sa pagbabasa ng mga talata mula sa Qur'an.
 2. Ang sinumang kinamumuhian ng mga tao.
 3. Hindi tamang pabigkas sa mga letra ng talata mula sa Qur'an.

____________________

(1) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 389), at Muslim (Hadeeth 411)

(2) Maalam sa Qur’an at sa mga hatol ng salah, mas marami ang nasasauladong mga surah ng Qur’an, mas mahusay sa tajweed at maganda ang boses.

(3) Hijrah: Paglikas mula sa lugar ng kufr (kawalan ng pananampalataya) tungo sa lugar ng mga Muslim.

(4) Hindi ipinahihintulot sa isang babaeng Muslimah na mag-imam para sa mga kalalakihan, sapagkat siya sa katotohanan ay magiging tukso sa mga kalalakihan. Ang babaeng Muslimah ay maaari lamang mag-imam sa mga kapwa niya babae.

(5) Muhdith: Wala sa kalinisan, batid niya na siya ay hindi nakapagwudhu o di-kaya’y may nakadikit sa kanya na maruming bagay.

(6) Fasiq: Masama at makasalanang tao

(7) Mubtadi': Taong lantaran sa paggawa ng mga gawaing bid’ah (bago) sa Islam

          Nararapat sa isang imam na kanyang alamin at suriing mabuti ang kanyang mga ma’-moom. Kapag alam niyang may mga matatanda sa kanila, dapat niyang paiksiin ang mga Ayah upang maging magaan at naaayon sa kanilang kakayahan. Ang salah ay isang dakilang pagsamba kay Allah na hindi dapat gawing pahirap o parusa sa mga tao. Dapat laging isaisip ng imam na ang mga tao sa kanyang likuran ay nagkakaiba-iba ng antas ng pananampalataya, kakayahan, at pangangailangan; kung kaya’t napakainam na maging katamtaman (hindi labis at hindi rin naman kulang) sa pagsasagawa ng mga pagsamba(1)(2).

           Mga Puna hinggil sa Paksang tinalakay:

 

 • Hindi ipinahihintulot na tumayo na mag-isa sa likuran ng saff habang nagsasagawa ng salah(3) maliban lamang kung mayroong sapat na dahilan sapagkat hindi inuobliga ni Allah sa Kanyang alipin ang isang bagay o pagsamba na wala sa kanyang kakayahan.
 • Kapag inabutan ng ma'moom ang imam habang siya ay nakayuko, inabutan niya ang rak’ah.
 • Ipinagbawal ni Propeta Muhammad ﷺ ang pag-iimam sa masjid o bahay ng iba maliban lamang kung sila ay nagbigay ng pahintulot(4).

 

 

Ang Salatol-Jama’ah(2)

Salatol-Jama’ah – Ito ang sama-samang pagsasagawa ng limang takdang salah sa masjid. Ito ay wajib (tungkulin o ipinag-uutos) sa mga kalalakihan. Ang pinakamababang bilang ng jama’ah ay binubuo ng tatlong(3) tao.

 

          Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ – يعني الفرد – بسبع وعشرين درجة). أخرجه البخاري ومسلم

“Ang salah na Jama’ah (sama-samang pagsasagawa ng salah sa masjid) ay higit na mainam kaysa sa salah ng nag-iisa nang dalawampu’t pitong antas.”(4)

 

(من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر). أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني

 “Sinuman ang nakarinig ng pagtawag (Adhan) subalit siya ay hindi tumugon, magkagayo’y wala siyang salah maliban lamang kung mayroon siyang sapat na dahilan.(5)

____________________

(1) Ito ang pananaw nina Imam Shafi'i at Imam Ahmad na sinang-ayunan ni Sheikh Ibn 'Uthaimeen at ang karamihan sa mga ulama. Ayon naman kina Sheikh Ibn Taymiyah at Sheikh Ibn Baz, dapat magsagawa ng sujood as-sahw sa oras na maalaala niya ito kahit nasa bahay na siya.

(2) Salatol-Jama’ah: Sama-sama o Kongregasyon na salah sa masjid.

(3) Ang salah ng dalawang tao ay maituturing ding Jama'ah, Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 658) at Abu Dawud (Hadeeth 554) at iba pa. "Ang Salah ng dalawang tao o higit pa ay jama'ah, ngunit sa tuwing nadadagdagan ang bilang na ito ay nagiging mas mainam, at ang pagsasagawa ng salatol-jama'ah sa masjid ay obligado." Fatawa Allujnah Ad-Daimah 7/289

(4) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 645 at 646), at Muslim (Hadeeth 650)

(5) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 551), Ibn Majah (Hadeeth 793), Al-Hakim (1/245), ayon kay Sheikh Al-Bani ang Hadeeth na ito ay sahih.

          Katanggap-tanggap (sa kapahintulutan ni Allah) ang salah ng isang Muslim sa loob ng kanyang tahanan, subalit ang pag-iwan sa salatol-jama’ah (sa masjid) ay isang kasalanan maliban lamang kung mayroong sapat na dahilan(1). Ipinahihintulot lamang ng Islam ang pag-iwan sa salatol-jama’ah o kongregasyon na salah sa loob ng masjid sa mga sumusunod na kadahilanan:

 

 1. May-sakit na maaaring malagay sa kapahamakan kung siya ay tutungo sa masjid. Maging ang Propeta ﷺ ay hindi nakapagsasagawa ng salah al-jama’ah sa panahon ng kanyang malubhang karamdaman(2).
 2. Pangangailangan sa pagbabawas (pagdumi o pag-ihi) o pagkain kapag ito ay naihanda(3).
 3. Pagkakaroon ng pangamba sa sarili, pamilya, o kayamanan sa posibilidad na pagkawala nito(4).
 4. Malakas na ulan at hangin na dulot ng bagyo o matinding lamig na maaaring magpahamak sa tao(5). Kabilang dito ang lahat ng uri ng panganib na nag-aabang sa tao sa pagtungo sa masjid.
 5. Pagdurusa o paghihirap sanhi ng pagpapahaba ng imam sa salah(6).
 6. Pangamba na hindi umabot sa oras ng paglalakbay (halimbawa, paglipad ng eroplano).
 7. Paghihingalo ng isa sa mga minamahal sa buhay.

 

 

Istihadhah – Ito ang paglabas ng dugo mula sa ari ng babae sa hindi takdang oras nito, maaaring sanhi ng pagdudugo sa loob, sakit at iba pa. Ito ay kakaiba sa haydh sa kulay, amoy at labnaw kaya hindi maituturing na haydh.

 

Ang Istihadhah ay hindi katulad ng Haydh

Ang babaeng may istihadhah ay dapat magsagawa ng salah sa mga takdang oras nito. Sa tuwing mayroon siyang istihadhah, ang kailangan lamang niyang gawin ay linisan ito na hindi niya kailangang maligo, magsagawa lamang siya ng wudhu. Gayundin naman sa pag-aayuno, dapat siyang mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan. Ang istihadhah ay hindi nakasisira ng pag-aayuno. Ipinahihintulot din sa kanya ang pakikipagtalik sa kanyang asawa.

 

 

*****

 

 

 

ANG HAYDH AT NIFAS 

Haydh – Pangkaraniwang dugo na lumalabas mula sa ari ng babae na walang dahilan, sa panahon ng kanyang kalusugan at hindi nang panganganak.

 

Nifas – Dugong lumalabas mula sa ari ng babae sanhi ng panganganak o bago manganak.

 

            Ang haydh ay walang tiyak na edad kung kailan nagsisimula at sa anong edad ito nagtatapos. Kapag ang babae ay dinatnan ng haydh, siya ay obligadong sumunod sa batas na itinakda ni Allah hinggil sa pagkakaroon ng haydh, maging siya man ay hindi pa umabot sa edad na siyam o lagpas sa edad na limampu. Si Allah ay nagsabi:

 

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) سورة البقرة: 222

"At tinatanong ka nila, (O Muhammad ), hinggil sa ‘Haydh’ – likas na dugo na lumalabas sa mga kababaihan sa takdang panahon (buwanang dalaw o regla ng kababaihan), – sabihin mo sa kanila, “Ito ay nakasisira sa sinumang lalapit dito at marumi para sa inyo. Kaya’t iwasan ninyo ang makipagtalik sa inyong mga asawa habang sila ay nasa gayong kalagayan hanggang sa tumigil ang kanilang buwanang dalaw (regla). Kapag natigil na ang kanilang buwanang dalaw at nakapaligo na sila, ay makipagtalik na kayo sa kanila sa bahagi na ipinahintulot ni Allâh sa inyo.  Ito ay sa harapan na pribadong bahagi at hindi sa likuran. Si Allâh, samakatuwid, ay nagmamahal sa Kanyang mga alipin, na palaging humihingi ng kanilang kapatawaran at pagsisisi, at nagmamahal sa Kanyang mga aliping malilinis, na lumalayo sa lahat ng mga kahalayan at karumihan."(1)

 

Ang haydh ay kabilang sa mga bagay na itinakda ni Allah sa pagkakalikha sa mga kababaihan. Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

(إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم). رواه البخاري

Katotohanan, ito ay isang bagay na itinakda ni Allah sa mga anak na babae ni Adam.”(2)

____________________

(1) Surah Al-Baqarah, Ayah 222

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 299, 310, 311, 313, 1446, 1481, 1606)

Mga Gawaing Ipinagbabawal sa Panahon ng Haydh at Nifas

 1. Ang pakikipagtalik.
 2. Ang talaq (deborsyo o pakikipaghiwalay ng lalaki sa kanyang asawa).
 3. Ang pagsasagawa ng salah.
 4. Ang pag-aayuno.
 5. Ang pagsasagawa ng tawaf.
 6. Ang paghawak sa Mus-haf.
 7. Ang pagbabasa ng Qur’an.
 8. Ang pagpasok sa masjid at pananatili sa loob nito.

Mga Puna hinggil sa Paksang tinalakay:

 

 • Kapag lumipas na ang haydh o nifas, obligado sa babae na maligo at magsagawa ng salah. Hindi niya kailangang bayaran ang mga nakaligtaan niyang salah sa panahon ng kanyang haydh o nifas. Subalit kailangan niyang bayaran ang mga araw ng pag-aayuno na kanyang nakaligtaan sa buwan ng Ramadhan.
 • Ang pinakamahaba at pinakamaiksing panahon na itinatagal ng haydh ay bumabalik sa nakaugalian o nakasanayan; subalit ang madalas ay tumatagal hanggang anim o pitong araw.
 • Hindi ipinahihintulot sa babae ang pakikipagtalik sa kanyang asawa sa panahon ng kanyang haydh sapagkat ang dugo na lumalabas mula sa kanyang ari ay marumi na maaaring magdulot ng sakit sa lalaki. Subalit ipinahihintulot ang pakikipagtalik kung hindi sa pamamagitan ng kanyang ari.
 • Ipinahihintulot sa babaeng may haydh o nifas ang pagbabasa ng kanyang mga sauladong talata mula sa Qur'an kung kinakailangan, kagaya ng pagtuturo at iba pa.

 

ANG NAJASAH  AT ANG PARAAN NG PAGLINIS 

Najasah – Ito ay salitang Arabe na ang literal na kahulugan ay karumihan. Ito ang mga bagay na marumi na dapat iwasan ng Muslim, sapagkat ang kalinisan ay kabilang sa mga kondisyon ng salah upang ito ay maging katanggap-tanggap kay Allah.

 

 • Dalawang uri ng Najasah:
  1. Najasah ‘Ayniyyah (o Najasah Haqiqiyyah)

Ito ang uri ng karumihan na hindi nalilinis sapagkat ang orihin nito ay marumi, katulad ng aso at baboy.

 1. Najasah Hukmiyyah

Ito ang uri ng karumihan na maaaring linisin sapagkat ang orihin nito ay malinis, katulad ng damit kapag ito ay nakapitan ng dumi. Ito ay may tatlong uri:

 1. Najasah Mughalladhah, katulad ng dumi ng aso.
 2. Najasah Mukhaffafah, katulad ng ihi ng sanggol(1) na hindi pa marunong kumain ng pagkain.
 3. Najasah Mutawassitah, katulad ng ihi, dumi, patay na hayop at iba pa.

Mga Maduduming Bagay na Dapat Iwasan ng Muslim

 1. Ang dumi, ihi at suka ng tao maliban sa ihi ng sanggol na hindi pa marunong kumain ng pagkain.
 2. Ang pagdanak ng maraming dugo, maging ito ay mula sa halal na hayop.
 3. Ang dumi at ihi ng hayop na hindi ipinahihintulot kainin.
 4. Ang maytah (patay na hayop na hindi kinatay)
 5. Ang madhiy(2)
 6. Ang wadiy(3)
 7. Ang dugong haydh (regla).

Mga Pamamaraan ng Paglinis sa Najasah

 1. Kapag ang dumi ay nasa ibabaw ng lupa, buhusan lamang ito ng tubig ng isang beses. Kung walang tubig ay maaari itong tabunan ng lupa o di-kaya’y baliktarin ang lupa na kinalalagyan nito.
 2. Kapag ang dumi ay nasa ibang bagay katulad ng damit, kuskusin ito hanggang matanggal ang dumi; kapag nasa lalagyanan ng pagkain o tubig, hugasan ito hanggang matanggal ang dumi. Kapag ang damit o lalagyanan ng pagkain o tubig ay dinilaan ng aso, hugasan ito ng pitong beses, una sa lahat ay sa pamamagitan ng lupa.

____________________

(1) Kapag kumapit sa damit ang ihi ng lalaking sanggol na hindi pa marunong kumain ng pagkain ay wiwisikan lamang ng tubig ang bahagi ng damit na kinapitan nito. Ngunit ang ihi ng babaing sanggol na kumapit sa damit ay dapat kuskusin ng tubig.

(2) Madhiy: Ito ay malapot na semilyang lumalabas mula sa ari sanhi ng paglalaro at imahinasyon.

(3) Wadiy: Patak ng semilya na lumalabas pagkatapos umihi.

 1. Kapag ang dumi ay hindi makita o mahanap kung saang bahagi ng damit, labahan ang buong damit. Kapag isa sa tatlong damit (o higit pa) ay mayroong dumi subalit hindi tiyak kung alin sa tatlo ang kinapitan ng dumi, labahan ang tatlong damit.
 2. Kapag ang damit ay kinapitan ng dugo, kuskusin ito sa abot ng kakayahan hanggang matanggal ang dugo; ngunit anuman ang manatili sa damit na hindi matanggal ay maituturing na malinis.
 3. Ang najasah ng baboy, kapag dinilaan nito ang anumang bagay, hugasan lamang din ito ng isang beses; hindi kondisyon na hugasan ng pitong beses.

 

Search Videos

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top